Menu

Titivillus: κάλεσμα οικονομικής ενίσχυσης για την αναβάθμιση του τυπογραφείου

0 Comments


Titivillus: κάλεσμα οικονομικής ενίσχυσης για την αναβάθμιση του τυπογραφείου

Ως Αυτοοργανωμένη ΤΥΠογραφική Ομάδα Ιωαννίνων «Titivillus» συσταθήκαμε το καλοκαίρι του 2017 με σκοπό να συνεισφέρουμε με τον χρόνο και τον κόπο μας στη διάδοση του έντυπου λόγου συλλογικοτήτων και μεμονωμένων ατόμων του α/α/α χώρου. Με το παρόν κείμενο προωθούμε μια καμπάνια με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αναβάθμιση του τυπογραφείου μας με την αγορά διπλωτικής μηχανής και καρφίτσας (συρραφή φύλλων). Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε γύρω στα 3.000 ευρώ για αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Όσες συλλογικότητες και άτομα επιθυμούν να συμβάλουν ας επικοινωνήσουν μαζί μας στο titivillus@espiv.net

Παρουσίαση του εγχειρήματος

Η Αυτοοργανωμένη Τυπογραφική Ομάδα Ιωαννίνων «Titivillus» στεγάζεται στον ενοικιαζόμενο χώρο του ελευθεριακού εργαστηρίου F451. Διαθέτουμε μια μονόχρωμη εκτυπωτική μηχανή offset 35x50cm (Roland Practica 00), που μας δώρισε η τυπογραφική κολεκτίβα Druck, μια γκιλοτίνα κοπής χαρτιού και μια αυτοσχέδια γκιλοτίνα register τσίγκων (εκπληκτική κατασκευή ενός συντρόφου). Από την εγκατάσταση των μηχανών μας (17-12-2017) μέχρι σήμερα έχουμε τυπώσει δεκάδες έντυπα του α/α/α χώρου. Η ονομασία μας προέρχεται από το όνομα του δαίμονα «Titivillus», ο οποίος θρυλείται πως ψιθύριζε στα αυτιά των μοναχών αντιγραφέων με σκοπό να τους μπερδεύει για να υποπίπτουν σε λάθη. Παρά την εφεύρεση των κινητών στοιχείων, ο «δαίμων του τυπογραφείου» βεβαιώνουμε πως συνεχίζει την ακούραστη εργασία του ακόμη και σήμερα. Φανταστική αναπαράσταση του/της Titivillus απεικονίζεται στο logo μας.

Αξίες και τρόπος λειτουργίας

Η δομή μας έχει αξιοποιήσει την εμπειρία των τυπογραφικών κολεκτίβων Rotta (Αθήνα, από το 2006, Villa Amalias) και Druck (Θεσσαλονίκη, από το 2014, Terra Incognita). Αν και δεν συνιστούμε μια αμιγώς πολιτική συνέλευση μοιραζόμαστε έναν κοινό αξιακό κώδικα χάρη στην ενεργή συμμετοχή των μελών μας σε αγώνες και κινηματικές δραστηριότητες της πόλης.

Ύστερα από συζητήσεις καταλήξαμε στα εξής:

– Δεν επιθυμούμε να τυπώνουμε υλικό που προορίζεται για εμπορική χρήση, για ομάδες που λειτουργούν ιεραρχικά, που στοχεύουν στην κατάληψη εξουσίας ή συν-διοίκησης (είτε πρόκειται για την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε για το πανεπιστήμιο), που έχουν στους κόλπους τους αφεντικά ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που έχουν ασκήσει οι ίδιες ή μέλη τους βία εντός του κινήματος (φυσική, σεξιστική κλπ), που έχουν κάνει ή κάνουν χρήση των ΜΜΕ για την προώθηση των σκοπών τους (εξαιρούνται οι φυλακισμένοι). Προφανώς και δεν θα θέλαμε να διαθέσουμε τις δυνάμεις μας για τύπωμα εσωτερικών κειμένων-λιβελογραφημάτων που κατηγορούν-επιτίθενται σε άλλα άτομα ή συλλογικότητες του χώρου ή τους φωτογραφίζουν. Κι επειδή η διάδοση του α/α/α λόγου δεν γίνεται μόνο με μπροσούρες πολιτικής ανάλυσης, τυπώνουμε και προσωπικές δουλειές, όπως ποιήματα, λογοτεχνικά κ.ά.

– Επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάθε περίπτωση που ενδέχεται να μας προκαλέσει προβληματισμούς, εξετάζουμε τα αιτήματα εκτύπωσης κατά περίπτωση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν επαφή και διάλογο με τους αιτούντες τυπώματος, με απώτερο σκοπό την πιθανή επίλυση του κωλύματος.

– Σχετικά με την κάλυψη του κόστους εκτύπωσης, ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες συλλογικότητες για το κόστος, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά τα υλικά (τσίγκος, χαρτί, μελάνι, κλπ αναλώσιμα). Έπειτα οι συλλογικότητες καλούνται να ενισχύουν το εγχείρημα με επιπλέον ελεύθερη συνεισφορά που ορίζεται από τις ίδιες. Αυτή αξιοποιείται για (α) την αγορά υλικών, (β) τη συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και (γ) τη συμβολή στο ενοίκιο του χώρου που στεγαζόμαστε. Καμία απολαβή δεν προκύπτει για τα μέλη μας που δίνουν τον χρόνο και τον κόπο τους για την αποπεράτωση της εκτύπωσης.

Αυτοοργανωμένη ΤΥΠογραφική Ομάδα Ιωαννίνων

Titivillus

Μάρτης 2022


Call for financial support!

Help upgrade the Self-organized Printing Group of Ioannina [Greece] “Titivillus”!

The self-organized group “Titivillus”, came into existence in the summer of 2017. Since then we have been trying to set up an infrastructure, with the aim to contribute, with our time and effort, to the diffusion of the anarchist/antiauthoriatarian/autonomous printed word produced by collectives and individuals. With this text we are kickstarting a campaign to raise money to upgrade our printing equipment with the purchase of a folding machine and a pin (sheet stapling). We estimate that this equipment, used, and in good condition, will cost us around 3,000 euros.

All collectives and individuals wishing to contribute should contact us at titivillus@espiv.net

Presentation of the project

The Self-Organized Printing Group of Ioannina “Titivillus” is housed in the rented space of the Libertarian Laboratory F451. We have a monochrome 35x50cm offset printing machine (Roland Practica 00), donated to us by the Druck printing collective, and a paper cutting guillotine. Since the installation of our machines (17-12-2017) we have printed dozens of formats and materials produced by anarchists, antiauthoritarians and autonomous collectives and individuals. We are named after the demon “Titivillus”, who is rumored to have whispered gibberish in the ears of the monk scribes in order to confuse them into making mistakes. Despite the invention of movable elements, the “printer’s devil” continues his tireless work to our day. A fantastic representation of Titivillus is depicted on our logo.

Values ​​and mode of operation

Our structure builds upon the experience of the printing collectives Rotta (Athens, 2006, Villa Amalias Squat) and Druck (Thessaloniki, 2014, Terra Incognita Squat). Although we are not a purely political assembly, we share a common code of values ​​thanks to the active participation of our members in struggles and movement activities in the city.

After several collective discussions we have agreed upon the following principles:

– We do not wish to print material intended for commercial use, for groups operating hierarchically, aimed at seizing power (whether it is for the government, the parliament, or academia), for groups that work for bosses or members, for individuals in the security forces, for people who have exercised (physical, sexist, etc.) violence themselves or have allowed members of their groups within the movement to do so, who have used or are using the media to promote their goals (excluding prisoners). Obviously, we would not want to use our resources to print internal texts that accuse or attack other people or collectives in the area or to even hint to them. And because the dissemination of the anarchist/antiauthoritarian/autonomous word is not only done through brochures of political analysis, we also print personal works, such as poems, literature, etc.

– Because we cannot predict every case that may cause us problems, we reserve the right to consider requests for printing on a case by case basis. This may include personal contact and dialogue with print applicants, with the ultimate goal of resolving the possible impediment.

– As for the method of setting the price of each printing project, we inform the interested collective about the cost, which covers exclusively the materials (tin, paper, ink, consumables, etc.). The collective/individual is then invited to support the project with an additional free contribution defined by them. It is used for (a) the purchase of materials, (b) the maintenance and upgrade of equipment and (c) the contribution to the rent of our space. There is no reward or payment for the members who give their time and effort to complete every printing project.

Self-organized Printing Group of Ioannina [Greece]

Titivillus

March 2022


Convocatoria de apoyo al Colectivo Autónomo de Imprenta de Ioánnina [Grecia] “Titivillus” para la compra de nuevo equipo

Como Colectivo Autónomo de Imprenta de Ioánnina [Grecia] “Titivillus” nos formamos en el verano de 2017 con el objeto de contribuir con nuestro tiempo y esfuerzo en la distribución de la palabra impresa de contenido anarquista/antiautoritario/autónomo de colectivos e individuos. Mediante el presente texto promovemos una campaña para la recaudación de fondos para la mejora de nuestra infraestructura con la compra de una máquina plegadora de papel y una engrapadora. Calculamos que necesitaremos alrededor de tres mil euros para la compra de equipo de segunda mano.

Los colectivos e individuos que desean contribuir, pueden comunicar con nuestro colectivo a través de nuestro correo: titivillus@espiv.net

Presentación de nuestra iniciativa

El Colectivo Autónomo de Imprenta de Ioánnina “Titivillus” se aloja en el espacio alquilado del Laboratorio Antiautoritario F451 en Ioánnina, Grecia. Contamos con una imprenta monocromática offset 35×50 cm (Roland Practica 00) que nos dotó el colectivo de imprenta “Druck!” (Salónica, Grecia) y una guillotina de papel. Desde la instalación de nuestras máquinas (17 de diciembre de 2017) hasta hoy hemos imprimido docenas de material de contenido anarquista/antiautoritario/autónomo. Nuestro nombre se deriva del demonio “Titivillus”, a quien se atribuye que susurraba en los oídos de los monjes copiadores a fin de que se confundieran y provocaran errores. Después de la invención de la imprenta, confirmamos que aun en nuestros días el demonio sigue su esfuerzo infatigable. Una representación imaginaria de Titivillus se plasma en nuestro logo.

Valores y modo de función

Nuestra iniciativa ha aprovechado de la experiencia de los colectivos de imprenta pasados: el colectivo “Rotta” en Atenas (fundido en 2006, alojado en la ocupación “Villa Amalias”) y el colectivo “Druck!” en Salónica (fundido en 2014, alojado en la ocupación “Terra Incognita”). Aunque no formamos un colectivo político per se, compartimos un código de valores común gracias a la participación activa de nuestros miembros en las luchas sociales.

Después de conversaciones decidido los siguientes:

– No deseamos imprimir material que se dirija a uso comercial, para grupos que funcionan de manera jerárquica, que tengan como meta la toma del poder o de la administración, sea en el escenario político central o la universidad, que tengan entre sus miembros patrones o funcionarios de los cuerpos de seguridad, que hayan ejercido como colectivos y por sus miembros violencia dentro del movimiento (física, sexista etc.), que hayan usado o usen los medios convencionales de comunicación para la divulgación de sus objetivos (con la excepción de los presos). Claro que no querríamos disponer nuestro esfuerzo para imprimir textos internos que acusan/atacan a individuos o colectivos del movimiento o los fotografían. Y tomando en cuenta que la difusión del discurso anarquista/antiautoritario/autónomo no se hace solamente mediante textos de análisis, imprimimos trabajos personales de compas, como poemas, textos de literatura, etc.

– Como que no es posible prever todos los casos que puedan provocarnos dudas, revisamos por separado cada demanda de impresión. Esto puede incluir contactos personales con los individuos o colectivos que solicitan una impresión, con el fin de solucionar cualquier asunto.

– Alrededor de la cobertura del coste de la impresión, informamos los colectivos interesados sobre el gasto, que incluye solamente los materiales (la plancha metálica, el papel, la tinta, etc.). Después es deseado que los colectivos añadan una contribución voluntaria definida por ellos los mismos para el apoyo de nuestro colectivo. Este apoyo se dirige a (i) la compra de materiales fungibles, (ii) el mantenimiento y mejoramiento de nuestro equipo, y (iii) la contribución al alquiler del espacio que nos alberga. No se incluye ninguna remuneración para nuestros miembros que se ocupan con la impresión.

Colectivo Autónomo de Imprenta de Ioánnina [Grecia]

Titivillus

Marzo de 2022

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *